Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp


 
STT
Nhà sản xuất
Mã hàng
Kích thước
Măng xông
d (mm) D (mm) B (mm)
1 SKF YAR 203/15-2F 15 40 27.4  
2 SKF YET 203 17 40 19.1  
3 SKF 1726203-2RS1 17 40 12  
4 SKF YAR 203-2F 17 40 27.4  
5 SKF YET 204 20 47 21  
6 SKF YAT 204 20 47 25.5  
7 SKF 1726204-2RS1 20 47 14  
8 SKF YEL 204-2F 20 47 34.2  
9 SKF YSA 205-2FK 20 52 24 H 235
10 SKF YAR 204-2RF/HV 20 47 31  
11 SKF YAR 204-2F 20 47 31  
12 SKF YSA 206-2FK 25 62 28 H 236
13 SKF YEL 205-2F 25 52 34.9  
14 SKF YET 205 25 52 21.5  
15 SKF YAT 205 25 52 27.2  
16 SKF YAR 205-2RF/HV 25 52 34.1  
17 SKF 1726205-2RS1 25 52 15  
18 SKF YAR 205-2F 25 52 34.1  
19 SKF YET 206 30 62 23.8  
20 SKF YAT 206 30 62 30.2  
21 SKF YEL 206-2F 30 62 36.5  
22 SKF 1726206-2RS1 30 62 16  
23 SKF YAR 206-2RF/HV 30 62 38.1  
24 SKF YSA 207-2FK 30 72 30.5 H 237
25 SKF YAR 206-2F 30 62 38.1  
26 SKF YET 207 35 72 25.4  
27 SKF YAR 207-2F 35 72 42.9  
28 SKF YSA 208-2FK 35 80 33.9 H 238
29 SKF YAR 207-2RF 35 72 42.9  
30 SKF YAR 207-2RF/HV 35 72 42.9  
31 SKF YEL 207-2F 35 72 37.6  
32 SKF YET 208 40 80 29.7  
33 SKF YSA 209-2FK 40 85 35 H 239
34 SKF YAR 208-2F 40 80 49.2  
35 SKF YAT 208 40 80 36  
36 SKF YEL 208-2F 40 80 42.8  
37 SKF YAR 208-2RF 40 80 49.2  
38 SKF YAR 208-2RF/HV 40 80 49.2  
39 SKF YET 209 45 85 30.2  
40 SKF YEL 209-2F 45 85 42.8  
41 SKF YAR 209-2RF 45 85 49.2  
42 SKF YSA 210-2FK 45 90 37 H 231
43 SKF YAR 209-2F 45 85 49.2  
44 SKF YET 210 50 90 30.2  
45 SKF YEL 210-2F 50 90 49.2  
46 SKF YAR 210-2F 50 90 51.6  
47 SKF YSA 211-2FK 50 100 40 H 2311
48 SKF YAR 211-2RF 55 100 55.6  
49 SKF YET 211 55 100 32.6  
50 SKF YEL 211-2F 55 100 55.6  
51 SKF YAR 211-2F 55 100 55.6  
52 SKF YSA 212-2FK 55 110 42.5 H 2312
53 SKF YET 212 60 110 36.7  
54 SKF YSA 213-2FK 60 120 43.5 H 2313
55 SKF YAR 212-2F 60 110 65.1  
56 SKF YAR 213-2F 65 120 68.3  
57 SKF YAR 213-2RF 65 120 68.3  
58 SKF YAR 214-2F 70 125 69.9  
59 SKF YAR 215-2F 75 130 73.3  
60 SKF YAR 216-2F 80 140 77.8  
61 SKF YAR 218-2F 90 160 89