Tận Tâm - Chính Xác - Chuyên Nghiệp

Típ hàn Weller chính hãng:


Các mã típ hàn Weller thông dụng:
STT   MÃ HÀNG Description
1   2403E   2403E TIP CUTTER 30
2   2404E   2404E TIP CUTTER 30
3   2470E   2470E TIP CUTTER 140 MM
4   2475E   2475E TIP CUTTER 45°
5   2476TX   2476TX CUTTER, DIAG CARBIDE ROUND TIP
6   2482E   2482E TIP CUTTER 45
7   2ASARU   2ASARU TWEEZERS W/NON STICK TIPS 120MM
8   3305Z   3305 VACUUM TIP (D 0.5)
9   3310Z   3310 VACUUM TIP (D 1.0)
10   39SA07   39SA07 TWEEZERS 0.7MM RECESSED TIP
11   4CT5A6-1   CT5A6 SOLDERING TIP 1.6MM
12   4CT5A7-1   CT5A7 SOLDERING TIP 1.6MM
13   4CT5A8-1   CT5A8 SOLDERING TIP 1.6MM
14   4CT5B7-1   CT5B7 SOLDERING TIP 2.4MM
15   4CT5B8-1   CT5B8 SOLDERING TIP 2.4MM
16   4CT5C6-1   CT5C6 SOLDERING TIP 3.2MM
17   4CT5C7-1   CT5C7 SOLDERING TIP 3.2MM
18   4CT5C8-1   CT5C8 SOLDERING TIP 3.2MM
19   4CT5D7-1   CT5D7 SOLDERING TIP 5.0MM
20   4CT5D8-1   CT5D8 SOLDERING TIP 5.0MM
21   4CT6C7-1   CT6C7 SOLDERING TIP 3.2MM
22   4CT6C8-1   CT6C8 SOLDERING TIP 3.2MM
23   4CT6D7-1   CT6D7 SOLDERING TIP 5.0MM
24   4CT6D8-1   CT6D8 SOLDERING TIP 5.0MM
25   4CT6D9-1   CT6D9 SOLDERING TIP 5.0MM
26   4CT6E7-1   CT6E7 SOLDERING TIP 7.0MM
27   4CT6E8-1   CT6E8 SOLDERING TIP 7.0MM
28   4CT6F7-1   CT6F7 SOLDERING TIP 8.0MM
29   4CT6F8-1   CT6F8 SOLDERING TIP 8.0MM
30   4ETA-1   ET A SOLDERING TIP 1.6MM
31   4ETAA-1   ET AA SOLDERING TIP 1.6MM
32   4ETB-1   ET B SOLDERING TIP 2.4MM
33   4ETBB-1   ET BB SOLDERING TIP 2.4MM
34   4ETC-1   ET C SOLDERING TIP 3.2MM
35   4ETCC-1   ET CC SOLDERING TIP 3.2MM
36   4ETCS-1   ET CS SOLDERING TIP 3.2MM
37   4ETD-1   ET D SOLDERING TIP 4.6MM
38   4ETDS-1   ET DS SOLDERING TIP 5.0MM
39   4ETE-1   ET E SOLDERING TIP 5.6MM
40   4ETF-1   ET F SOLDERING TIP 1.2MM
41   4ETH-1   ET H SOLDERING TIP 0.8MM
42   4ETK-1   ET K SOLDERING TIP 1.2MM
43   4ETL-1   ET L SOLDERING TIP 2.0MM
44   4ETM-1   ET M SOLDERING TIP 3.2MM
45   4ETO-1   ET O SOLDERING TIP 0.8MM
46   4ETP-1   ET P SOLDERING TIP 0.8MM
47   4ETR-1   ET R SOLDERING TIP 1.6MM
48   4ETS-1   ET S SOLDERING TIP 0.4MM
49   4PTA6-1   PT A6 SOLDERING TIP 1.6MM
50   4PTA7-1   PT A7 SOLDERING TIP 1.6MM
51   4PTA8-1   PT A8 SOLDERING TIP 1.6MM
52   4PTAA7-1   PT AA7 SOLDERING TIP 1.6MM
53   4PTAA8-1   PT AA8 SOLDERING TIP 1.6MM
54   4PTAA9-1   PT AA9 SOLDERING TIP 1.6MM
55   4PTB6-1   PT B6 SOLDERING TIP 2.4MM
56   4PTB7-1   PT B7 SOLDERING TIP 2.4MM
57   4PTB8-1   PT B8 SOLDERING TIP 2.4MM
58   4PTB9-1   PT B9 SOLDERING TIP 2.4MM
59   4PTBB7-1   PT BB7 SOLDERING TIP 2.4MM
60   4PTBB8-1   PT BB8 SOLDERING TIP 2.4MM
61   4PTBB9-1   PT BB9 SOLDERING TIP 2.4MM
62   4PTBS7-1   PT BS7 SOLDERING TIP 2.4MM
63   4PTC7-1   PT C7 SOLDERING TIP 3.2MM
64   4PTC8-1   PT C8 SOLDERING TIP 3.2MM
65   4PTC9-1   PT C9 SOLDERING TIP 3.2MM
66   4PTCC7-1   PT CC7 SOLDERING TIP 3.2MM
67   4PTCC8-1   PT CC8 SOLDERING TIP 3.2MM
68   4PTCC9-1   PT CC9 SOLDERING TIP 3.2MM
69   4PTCS7-1   PT CS7 SOLDERING TIP 3.2MM
70   4PTD7-1   PT D7 SOLDERING TIP 4.6MM
71   4PTD8-1   PT D8 SOLDERING TIP 4.6MM
72   4PTD9-1   PT D9 SOLDERING TIP 4.6MM
73   4PTDD7-1   PT DD7 SOLDERING TIP 5.0MM
74   4PTDD8-1   PT DD8 SOLDERING TIP 5.0MM
75   4PTDD9-1   PT DD9 SOLDERING TIP 5.0MM
76   4PTE7-1   PT E7 SOLDERING TIP 5.6MM
77   4PTE8-1   PT E8 SOLDERING TIP 5.6MM
78   4PTE9-1   PT E9 SOLDERING TIP 5.6MM
79   4PTF7-1   PT F7 SOLDERING TIP 1.2MM
80   4PTF8-1   PT F8 SOLDERING TIP 1.2MM
81   4PTH6-1   PT H6 SOLDERING TIP 0.8MM
82   4PTH7-1   PT H7 SOLDERING TIP 0.8MM
83   4PTH8-1   PT H8 SOLDERING TIP 0.8MM
84   4PTK6-1   PT K6 SOLDERING TIP 1.2MM
85   4PTK7-1   PT K7 SOLDERING TIP 1.2MM
86   4PTK8-1   PT K8 SOLDERING TIP 1.2MM
87   4PTL6-1   PT L6 SOLDERING TIP 2.0MM
88   4PTL7-1   PT L7 SOLDERING TIP 2.0MM
89   4PTL8-1   PT L8 SOLDERING TIP 2.0MM
90   4PTM7-1   PT M7 SOLDERING TIP 3.2MM
91   4PTM8-1   PT M8 SOLDERING TIP 3.2MM
92   4PTM9-1   PT M9 SOLDERING TIP 3.2MM
93   4PTO6-1   PT O6 SOLDERING TIP 0.8MM
94   4PTO7-1   PT O7 SOLDERING TIP 0.8MM
95   4PTO8-1   PT O8 SOLDERING TIP 0.8MM
96   4PTO9-1   PT O9 SOLDERING TIP 0.8MM
97   4PTP7-1   PT P7 SOLDERING TIP 0.8MM
98   4PTR7-1   PT R7 SOLDERING TIP 1.6MM
99   4PTR8-1   PT R8 SOLDERING TIP 1.6MM
100   4PTS7-1   PT S7 SOLDERING TIP 0.4MM
101   4PTS8-1   PT S8 SOLDERING TIP 0.4MM
102   4SPI15210-1   SOLDERING TIP F. SPI 16 0.4MM STRAIGHT
103   4SPI15211-1   SOLDERING TIP F. SPI 16 2.0MM STRAIGHT
104   4SPI15212-1   SOLDERING TIP F. SPI 16 1.2MM STRAIGHT
105   4SPI15213-1   SOLDERING TIP F. SPI 16 0.8MM STRAIGHT
106   4SPI26200-1   SOLDERING TIP F. SPI 27 2.0MM STRAIGHT
107   4SPI26201-1   SOLDERING TIP F. SPI 27 3.0MM STRAIGHT
108   4SPI26204-1   SOLDERING TIP F. SPI 27 3.0MM BENT
109   4SPI26206-1   SOLDERING TIP F. SPI 27 1.2MM STRAIGHT
110   4SPI40220-1   SOLDERING TIP F. SPI 41 5.0MM STRAIGHT
111   4SPI40221-1   SOLDERING TIP F. SPI 41 6.3MM STRAIGHT
112   4SPI40222-1   SOLDERING TIP F. SPI 41 5.0MM BENT
113   4SPI40224-1   SOLDERING TIP F. SPI 41 2.0MM STRAIGHT
114   4SPI40225-1   SOLDERING TIP F. SPI 41 3.0MM STRAIGHT
115   4SPI80231-1   SOLDERING TIP F. SPI 81 9.5MM STRAIGHT
116   4SPI80234-1   SOLDERING TIP F. SPI 81 3.0MM STRAIGHT
117   4SPI80235-1   SOLDERING TIP F. SPI 81 5.0MM STRAIGHT
118   4SPI80237-1   SOLDERING TIP F. SPI 81 5.0MM BENT
119   503E   TIP CUTTER 503E
120   503ET   CUTTER CARBIDE TIP 503ET
121   503ETF   503ETF TUNGSTEN CARBIDE TIP CUTTER
122   504AE   504AE TIP CUTTER
123   523E   523E TIP CUTTER
124   52ASA   TWEEZER A/MAG BROAD TIP 52ASA
125   555E   555E TIP CUTTER
126   570E   570E TIP CUTTER
127   573E   CUTTER TIP 573E
128   573EB   TIP CUTTER,573EB
129   575E   CUTTER,MINI ANG TIP,45DEG,22AWG,FL FLSH
130   576TX   CUTTER CARBIDE DIAG TIP 576TX
131   578E   CUTTER ANGLED TIP OBLQ. 578E
132   582E   582E TIP CUTTER
133   582EW   582EW TIP CUTTER
134   582EWP   582EWP TIP CUTTER W. LEAD CATCHER
135   599TFO   599TFO CUTTER, DIAG CARBIDE TIP
136   622NB   TIP CUTTER,4.25",SMALL,TPR-RELVD,FF
137   622TX   622TX CUTTER, DIAG CARBIDE TIP
138   670E   670E TIP CUTTER
139   670EP   670EP TIP CUTTER
140   670EPF   670EPF TIP CUTTER
141   E3CSA   TWEEZER,ERGO GRIP,FINE TIP,ANTI-MAG,SS
142   E5CSA   TWEEZER,ERGO GRIP,FINE TIP,ANTI-MAG,SS
143   KDS14TNP   NEEDLE,14 GA TAPER TIP,50/PK
144   KDS16TNP   NEEDLE,16 GA TAPER TIP,50/PK
145   KDS18TN KDS18T TAPER TIP NEEDLE 100PK KDS18TN
146   KDS18TNP   NEEDLE,18 GA TAPER TIP,50/PK
147   KDS20TNP   NEEDLE,20 GA TAPER TIP,50/PK
148   KDS22TNP   NEEDLE,22 GA TAPER TIP,50/PK
149   MT202   TIP,MICRO,.030 STAND,MT1500
150   MT211   TIP,MICRO .010 FINE,FOR MT1500
151   MT301   TIP S/DRIVER 0.047 0.200 MT301
152   MT302   MICRO TIP, CONICAL .015 DIA X.200L
153   MT601   TIP,070 SCREWDRIVER,FOR MT 1500
154   MT602   TIP,.100 SCREWDRIVER,FOR MT1500
155   MT604   TIP,.060 SCREWDRIVER,FOR MT1500
156   MT605   TIP,.016 BENT CONICAL,FOR MT1500
157   MT606   TIP,.016 CONICAL,FOR MT1500
158   MT607   TIP,.020 BEVEL,FOR MT1500
159   MT608   TIP,.040 BEVEL,FOR MT1500
160   MT610   TIP,.200 S DRIVER,FOR MT1500
161   NT1   TIP,MICRO,0.25X10.9MM,WMP PENCIL
162   NT1S   TIP,MICRO,0.25X13MM,WMP PENCIL
163   NT1SC   SOLDERING TIP CHISEL 0.14 X 0.4 MM
164   NT1X   TIP,BENT ROUND, 0.4 MM, WMP PENCIL
165   NT4   TIP,ROUND,1.2MM,WMP PENCIL
166   NT6   TIP,CHISEL,1.6MM,WMP PENCIL
167   NTA   TIP CHISEL NTA
168   NTAX   TIP BENT CHISEL NTAX
169   NTB   TIP,CHISEL,2.4MM,WMP PENCIL
170   NTC   CHISEL TIP 3.2MM
171   NTD   TIP CHISEL NTD
172   NTGW   TIP CYLINDRICAL NTGW
173   NTH   NTH SOLDERING TIP CHISEL 0,8MM
174   NTK   TIP CHISEL NTK
175   PS1001A   TIP ANTISTATIC PS1001A
176   PS2001A   PS2001A SUCTION TIP, ANTISTATIC
177   SA21A1   SA21A1 SUCTION TIP ANTISTAT.
178   SMT0504A   TIP,SMT,CHIP,.040X.050X.040
179   SMT1206D   TIP SOLDERING SMT1206D
180   SMT8K   TIP,SMT,SOIC,.197X.157X.066
181   SMTA   TIP PART, ADAPTER
182   T0051031199   BARREL FOR ET AND PT TIPS
183   T0051134299N T0051134299 TIP NUT FOR W60/61
184   T0051134399   TIP NUT FOR W100/101 (3)
185   T0051134499   TIP NUT FOR W200/201 (2)
186   T0051303199   TIP TINNER LEAD FREE 0.8 OZ
187   T0051314099   DX 110 DESOLDERING TIP
188   T0051314199   DX 111 DESOLDERING TIP
189   T0051314299   DX 112 DESOLDERING TIP
190   T0051314399   DX 113 DESOLDERING TIP
191   T0051314499   DX 114 DESOLDERING TIP
192   T0051314599   DX 115 DESOLDERING TIP
193   T0051314699   DX 116 DESOLDERING TIP
194   T0051314799   DX 117 DESOLDERING TIP
195   T0051314899   DX 118 DESOLDERING TIP
196   T0051315099   DX 113 HM TIP,DESOLDERING,2.5X1.2,DXV80
197   T0051315199   DX 119 TIP,DESOLDERING,1.1X.7,DXV80
198   T0051317399N T0051317399 WMRT TWEEZERS,RTW2 TIP,WMRTH STAND
199   T0051317499N T0051317499 WMRT MICRO DESOLD.TWEEZERS W/O TIPS
200   T0051317599N T0051317599 WMRT MS MICRO TWEEZER HANDPIECE,NO TIP
201   T0051317799N T0051317799 WXMT TWEEZERS, NO TIP CARTRIDGE
202   T0051317999N T0051317999 WXMT MS HANDPIECE FOR RTW TIP
203   T0051325099   XDS 1 DESOLDERING TIP 1.4X2.5 L 10.5MM
204   T0051325199   XDS 2 DESOLDERING TIP 3.0X5.3 L 10.5MM
205   T0051325299   XDS 3 DESOLDERING TIP 1.0X2.3 L 10.5MM
206   T0051325399   XDS 4 DESOLDERING TIP 1.2X2.5 L 10.5MM
207   T0051325499   XDS 5 DESOLDERING TIP 1.8X3.3 L 10.5MM
208   T0051325599   XDS 6 DESOLDERING TIP 0.7X1.9 L 16.5MM
209   T0051325699   XDS 7 DESOLDERING TIP 1.2X2.7 L 16.5MM
210   T0051325799   XDS 8 DESOLDERING TIP 1.5X2.9 L 10.5MM
211   T0051325899   XDS 9 MEASURING TIP
212   T0051325999   XDSL 1 DESOLDER TIP 1.4X2.5 L 0.5MM
213   T0051326099   XDSL 2 DESOLDER TIP 3.0X5.3 L 10.5MM
214   T0051326199   XDSL 3 DESOLDER TIP 1.0X2.3 L 10.5MM
215   T0051326299   XDSL 4 DESOLDER TIP 1.2X2.5 L 10.5MM
216   T0051326399   XDSL 5 DESOLDER TIP 1.8X3.3 L 10.5MM
217   T0051326499   XDSL 6 DESOLDER TIP 0.7X1.9 L 16.5MM
218   T0051326599   XDSL 7 DESOLDER TIP 1.2X2.7 L 16.5MM
219   T0051326699   XDSL 8 DESOLDER TIP 1.5X2.9 L 10.5MM
220   T0051351099   DS 110 DESOLDERING TIP
221   T0051351199   DS 111 DESOLDERING TIP
222   T0051351299   DS 112 DESOLDERING TIP
223   T0051351399   DS 113 DESOLDERING TIP
224   T0051351499   DS 114 DESOLDERING TIP
225   T0051351599   DS 115 DESOLDERING TIP
226   T0051351699   DS 116 DESOLDERING TIP
227   T0051353099   DS 113 HM DESOLDERING TIP
228   T0051353399   DS 112 HM DESOLDERING TIP
229   T0051355199   DS 118 DESOLDERING TIP
230   T0051384999   SF 10 LONGLIFE TIP 1.0MM BENDED
231   T0051385099   SF 15 LONGLIFE TIP 1.5MM BENDED
232   T0051385199   SF 25 LONGLIFE TIP 2.5MM BENDED
233   T0051385299   SF 40 LONGLIFE TIP 4.0MM BENDED
234   T0051512499N T0051512499 WDC DRY CLEANING SYSTEM F. SOLD. TIPS
235   T0051512699N T0051512699 CLEANING SET WDC/WPB1/TIP TINNER
236   T0051512799   CLEANING SET WDC 2 / WPB1 / TIP TINNER
237   T0051612099   70 01 01 PP-SOLDERING TIP NEEDLE
238   T0051612199   70 01 02 PP-SOLDERING TIP CHISEL 3MM
239   T0051612299   70 01 03 SPADE TIP 2.0MM
240   T0051612399   70 01 04 SPADE TIP 3.0MM
241   T0051612499   70 01 05 PP-SOLDERING TIP NEEDLE
242   T0051612599   70 01 06 ROUND TIP SLOPED CONICAL 2.0MM
243   T0051612799   70 01 08 SPADE TIP 35° 2.0MM
244   T0051612999   70 01 10 PP-SOLDERING TIP NEEDLE BENT
245   T0051613099   70 01 11 PP-SOLDERING TIP CHISEL 8MM
246   T0051613299   70 01 13 PP-SOLDERING TIP CHISEL 5MM
247   T0051613499   60-01-05 SOLDERING TIP NEEDLE 0.5MM
248   T0051616199   71 01 04 SOLDERING TIP/CHISEL 5,0MM
249   T0051616599   71 01 01 NEEDLE TIP 1,0MM
250   T0051616699   71 01 02 CHISEL TIP 2,0MM
251   T0051616799   71 01 03 SPADE-POINT TIP 2,0MM
252   T0051616899   71 01 50 HOT BLOW TIP 1,5MM
253   T0051616999   71 01 52 HOT BLOW TIP 4.7MM
254   T0051619299   80 03 TIP HOUSING PP PIEZO
255   T0051637399   90 03 TIP HOUSING PP PIEZO
256   T0051644399   60 01 01 SOLDERING TIP NEEDLE 1.0MM
257   T0051644499   60 01 02 SOLDERING TIP CHISEL 2,4MM
258   T0051644599   60 01 03 SOLDERING TIP SPADE 2.0MM
259   T0051644699   60 01 04 SOLDERING TIP CHISEL 5.0MM
260   T0052475099   ET MEASURING TIP
261   T0052917199N T0052917199 WMRP PENCIL,NO TIP
262   T0052919099N T0052919099 WMRP PENCIL,RT3 TIP,WDH 50 STAND
263   T0052919299N T0052919299 WMRP MS SOLDERING PENCIL W/O TIP
264   T0052920399N T0052920399 WXMP HANDPIECE FOR RT TIP
265   T0052921299N T0052921299 WXP 65 SOLDERING SET WITH WDH10,XNTA TIP
266   T0052921399N T0052921399 WXMP MS HANDPIECE FOR RT TIP
267   T0054103999   ET SMD SOLDERING TIP 2.5X1.5MM
268   T0054104099   .T SMD SOLDERING TIP 3.8X1.5MM
269   T0054104599   ET GW TIP
270   T0054130799   PT MX7 SOLDERING TIP 3,2MM
271   T0054170399   ET TIP WITH M5 THREAD
272   T0054173499   DIL16WG TIP DESOLD 54173499
273   T0054174499N T0054174499 DESOLD TIP DIL16WGEC 54174499
274   T0054174799N T0054174799 DILE24 DESOLDER TIP 54174799
275   T0054210799   CT5AX7 SOLDERING TIP 1.6MM
276   T0054210899   CT5AX8 SOLDERING TIP 1.6MM
277   T0054211799   CT5BX7 SOLDERING TIP 2,4MM
278   T0054212899   CT5CX8 SOLDERING TIP 3,2MM
279   T0054213899   CT5DX8 SOLDERING TIP 5,0MM
280   T0054230799N T0054230799 CT6CX7 SOLDERING TIP 3.2MM
281   T0054231899N T0054231899 CT6DX8 SOLDERING TIP 5.0MM
282   T0054232899N T0054232899 CT6EX8 SOLDERING TIP 7.0MM
283   T0054240799N T0054240799 CT2E7 SOLDERING TIP 7.0MM
284   T0054240899N T0054240899 CT2E8 SOLDERING TIP 7.0MM
285   T0054241799N T0054241799 CT2F7 SOLDERING TIP 10.0MM
286   T0054241899N T0054241899 CT2F8 SOLDERING TIP 10.0MM
287   T0054241999N T0054241999 CT2F9 SOLDERING TIP 10.0MM
288   T0054242899N T0054242899 CT2G8 SOLDERING TIP 11.0MM
289   T0054242999N T0054242999 CT2G9 SOLDERING TIP 11.0MM
290   T0054250799N T0054250799 CT2EX7 SOLDERING TIP 7.0MM
291   T0054250899N T0054250899 CT2EX8 SOLDERING TIP 7.0MM
292   T0054250999N T0054250999 CT2EX9 SOLDERING TIP 7.0MM
293   T0054251799N T0054251799 CT2FX7 SOLDERING TIP 10.0MM
294   T0054251899N T0054251899 CT2FX8 SOLDERING TIP 10.0MM
295   T0054251999N T0054251999 CT2FX9 SOLDERING TIP 10.0MM
296   T0054414199   WTA 1 TIPLETS
297   T0054414399   WTA 4 TIPLETS
298   T0054414499   WTA 5 TIPLETS
299   T0054414599   WTA 1S TIPLETS
300   T0054414699   WTA 2 TIPLETS
301   T0054414799   WTA 3 TIPLETS
302   T0054414999   WT MEASURING TIP
303   T0054415299   WTA 11 TIPLETS
304   T0054415399   WTA 12 TIPLETS
305   T0054426099   HT 1 TIP
306   T0054426199   HT 2 SOLDERING TIP 5,2MM
307   T0054426299   HT 3 SOLDERING TIP 7,0MM
308   T0054426399   HT TIP FOR TEST LR 82
309   T0054426699   HT DS SOLDERING TIP 5.0MM
310   T0054426799   HT C SOLDERING TIP 3.2MM
311   T0054426899   HT D SOLDERING TIP 4.6MM
312   T0054440499   LT AS SOLDERING TIP 1.6MM
313   T0054440599   LT B SOLDERING TIP 2.4MM
314   T0054440699   LT S SOLDERING TIP 0.4MM
315   T0054440799   LT C SOLDERING TIP 3,2MM
316   T0054440873   LT 22CP SOLDERING TIP 2.0MM
317   T0054440877   LT 33CP SOLDERING TIP 3.0MM
318   T0054440881   LT 44CP SOLDERING TIP 4.0MM
319   T0054440899   LT F SOLDERING TIP 1,2MM
320   T0054440999   LT D SOLDERING TIP 4.6MM
321   T0054441099   LT GW1 SOLDERING TIP 2.3/3.2MM
322   T0054441199   LT CS SOLDERING TIP 3.2MM
323   T0054441499   LT L SOLDERING TIP 2.0MM
324   T0054441599   LT M SOLDERING TIP 3.2MM
325   T0054441699   LT MEASURING TIP F. MLR80/WSP80
326   T0054442099   LT HX SOLDERING TIP 0.8MM
327   T0054442171   LT 11CP SOLDERING TIP 1.2MM
328   T0054442299   LTR B SOLDERING TIP 2,4MM (1,5MM)
329   T0054442399   LT 1L SOLDERING TIP 0.2MM
330   T0054442499   LT 1LX SOLDERING TIP 0.2MM
331   T0054442599   LT 1X SOLDERING TIP 0.4MM
332   T0054442699   LT 1SLX SOLDERING TIP 0.4MM
333   T0054442799   LT AX SOLDERING TIP 1.6 MM
334   T0054442899   LT 4X SOLDERING TIP
335   T0054442989   SMT TIP 10.5X0.6X7.5MM W/O BARREL
336   T0054443099   LT H HPB SOLDERING TIP 0.8MM
337   T0054443199   LT A HPB SOLDERING TIP 1.6MM
338   T0054443299   LT B HPB SOLDERING TIP 2.4MM
339   T0054443399   LTR C SOLDERING TIP 3.2MM
340   T0054443599   LT 1 SOLDERING TIP 0.25MM
341   T0054443699   LT 1S SOLDERING TIP 0.2MM
342   T0054443799   LT H SOLDERING TIP 0.8MM
343   T0054443899   LT K SOLDERING TIP 1.2MM
344   T0054443999   LT 4 SOLDERING TIP 1.2MM
345   T0054444099   LT A SOLDERING TIP 1.6MM
346   T0054444199   LTR A SOLDERING TIP 1,6MM
347   T0054444299   LT BX SOLDERING TIP 2.4MM
348   T0054444399   LT ALX SOLDERING TIP 1.6MM
349   T0054444499   LT BB SOLDERING TIP 2.4MM
350   T0054444599   LT CC 60 SOLDERING TIP 3.2MM
351   T0054444899   LT D LL SOLDERING TIP 4,6MM
352   T0054444999   LT TIP WITH M4 THREAD
353   T0054445099   LHT F SOLDERING TIP 9.3MM
354   T0054445199   LHT E SOLDERING TIP 6.7MM
355   T0054445299   LHT D SOLDERING TIP 4.7MM
356   T0054445499   LHT SCREW IN TIP
357   T0054445599   LHT C SOLDERING TIP 3.2MM
358   T0054445699   SOLDERING TIP,LHTD45,5.0MM,FOR WSP150
359   T0054446099   LHT FX SOLDERING TIP 9.2MM
360   T0054446199   LHT EX SOLDERING TIP 7.0MM
361   T0054446299   LHT DX TIP 5MM FOR WSP 150
362   T0054446789N T0054446789 SMT TIP 35X3X4MM WITHOUT BARREL
363   T0054446999   LT MX SOLDERING TIP 3,2MM ONE SIDE WETTA
364   T0054447899   LT DD 45 SOLDERING TIP 4.0 MM
365   T0054447999   LT KN SOLDERING TIP 2.0MM 60
366   T0054448199   LT O SOLDERING TIP 0.8MM
367   T0054448299   LT T SOLDERING TIP 0.6MM
368   T0054448399   LT D HPB SOLDERING TIP 4.6MM
369   T0054448499   LT BB 45 SOLDERING TIP 2.4 MM
370   T0054448589   LT CC 45° SOLDERING TIP 3.2MM
371   T0054448699   LT DD 45 SOLDERING TIP 4.6 MM
372   T0054448799   LT AA 60 DEG SOLDERING TIP 1.6MM
373   T0054448899   LT 1SA SOLDERING TIP 0.50MM
374   T0054448999   LT 1A SOLDERING TIP 0.5MM
375   T0054449499   LT 1SC SOLDERING TIP 0.4X0.15MM
376   T0054449699   LT 1SNW SOLDERING TIP 0.1MM CHROMED
377   T0054449799   LT 1SCNW SOLDERING TIP 0.3X0.1MM CHROMED
378   T0054449899   LT 1LNW SOLDERING TIP 0.1MM CHROMED
379   T0054449999   LT BS SOLDERING TIP 2,4MM
380   T0054450199N T0054450199 SMT01 TIP BL 10.4X0.6X7.1MM W/O BARREL
381   T0054450299N T0054450299 SMT02 TIP BL 16.8X0.6X7.1MM W/O BARREL
382   T0054450399N T0054450399 SMT03 TIP BL 20.8X0.6X7.1MM W/O BARREL
383   T0054450499   SMT04 TIP D 1.8X3.4X1.8MM W/O BARREL
384   T0054450699   SMT06 TIP D 2.5X1.7X1.4MM W/O BARREL
385   T0054450899   SMT08 TIP D 4.6X5.1X2.3MM W/O BARREL
386   T0054450999   SMT09 TIP D 10.4X5.1X2.3MM W/O BARREL
387   T0054451099   SMT10 TIP D 11.5X6.9X2.3MM W/O BARREL
388   T0054451199   LT GW2 SOLDERING TIP 3.5/4.8MM
389   T0054451299   LT MX2 SOLDERING TIP 3,2MM
390   T0054451399   LHT CX SOLDERING TIP 3.2MM
391   T0054451699   LT ASL SOLDERING TIP 1.6X0.45MM
392   T0054451799   LT BSL SOLDERING TIP 2.4X0.45MM
393   T0054451999   LT KNSL SOLDERING TIP 45 DEG
394   T0054460199N T0054460199 RT 1 SOLDERING TIP NEEDLE 0.2 MM
395   T0054460299N T0054460299 RT 2 SOLDERING TIP POINTED R 0.8 MM
396   T0054460371N T0054460371 RT 3X SOLD. TIP CHISEL 30° BENT 1,3X0,5
397   T0054460373N T0054460373 RT 3XMS SOLD.TIP CHISEL 30DG BNT 1.3X0.5
398   T0054460399N T0054460399 RT3,WMRS SOLDERING TIP
399   T0054460499N T0054460499 RT 4 SOLDERING TIP CHISEL 1.5X0.4MM
400   T0054460599N T0054460599 RT 5 SOLD.TIP CHISEL 30 DEG BENT 0,8X0,4
401   T0054460699N T0054460699 RT 6 WMRS SOLDERING TIP
402   T0054460799N T0054460799 RT 7 SOLD.TIP KNIFE SHAPE 2,2X45
403   T0054460899N T0054460899 RT 8 SOLDERING TIP CHISEL 2.2x0.4MM
404   T0054460999N T0054460999 RT 9 SOLDERING TIP CHISEL 0,8X0,4MM
405   T0054461099N T0054461099 RT 10 GW SOLDERING TIP 1.2 X 2.0 MM
406   T0054461199N T0054461199 RT 11 SOLDERING TIP CHISEL 3.6 X 0.9 MM
407   T0054461270N T0054461270 RT 1SC03 SOLDERING TIP CHISEL 0.3X0.15MM
408   T0054461399N T0054461399 RT MEASURING TIP
409   T0054461499N T0054461499 RT 1MS SOLDERING TIP NEEDLE
410   T0054461599N T0054461599 RT 1SCMS SOLDERING TIP CHISEL 0.4X0.15MM
411   T0054461699N T0054461699 RT 3MS SOLDERING TIP CHISEL 1.3X0.4 MM
412   T0054461899N T0054461899 RT 4MS SOLDERING TIP CHISEL 1.5 X 0.4 MM
413   T0054461999N T0054461999 BENT CHISEL TIP,RT5MS,0.8MMX0.4MM
414   T0054462099N T0054462099 RT6MS ROUND SLOPED TIP CART, 2.2MMX0.4MM
415   T0054462199N T0054462199 RT 7MS SOLDERING TIP KNIFE SLOPED 2.2MM
416   T0054462299N T0054462299 RT8MS CHISEL TIP CARTRIDGE, 2.2MMX0.4MM
417   T0054462399N T0054462399 RT 9MS CHISEL TIP CARTRIDGE 0.8 X 0.4MM
418   T0054462499N T0054462499 RT 10GWMS SOLDERING TIP 1.2 X 2.0 MM
419   T0054462571N T0054462571 RT 1NWMS SOLD. TIP NEEDLE 0.1MM CHROME
420   T0054462599N T0054462599 RT 1NW SOLD. TIP NEEDLE 0.1MM CHROMED
421   T0054462671N T0054462671 RT 1SCNWMS TIP CHISEL 0.3X0.1 CHROME
422   T0054462699N T0054462699 RT 1SCNW SOLD.TIP CHISEL 0.3X0.1MM CHROM
423   T0054463199N T0054463199 RT 11MS SOLDERING TIP CHISEL 3.6X0.9MM
424   T0054463299N T0054463299 RT 12MS TIP POINTED 25DEG BENT 0.5MM
425   T0054463399N T0054463399 RT 13MS TIP POINTED 30DEG BENT 0.4MM
426   T0054465199N T0054465199 RTW 1 SOLDERING TIP SET 0.4MM FOR WMRT
427   T0054465299N T0054465299 RTW2 SOLD.TIP SET 0.7MM 45F WMRT
428   T0054465399N T0054465399 RTW3 TIP SET 3X0.7MM,45 FOR WMRT
429   T0054465499N T0054465499 RTW4 TIP SET 6X0.7MM,45 FOR WMRT
430   T0054465599N T0054465599 RTW 1MS SOLDERING TIP SET
431   T0054465671N T0054465671 RTW 6NWMS TIP SET 45 D 0.2MM CHROME
432   T0054465699N T0054465699 RTW 6NW SLDRNG TIP SET, 0.2MM, CHROMED
433   T0054465799N T0054465799 RTW 2MS SOLDERING TIP SET 0.7X0.4MM
434   T0054465899N T0054465899 RTW 3MS SOLDERING TIP SET
435   T0054465999N T0054465999 RTW 4MS SOLDERING TIP SET 6X1MM
436   T0054466199N T0054466199 RTW SOLDERING TIP SET 1.3X0.4MM0402/0201
437   T0054466299   RTW MEASURING TIP SET
438   T0054466371N T0054466371 RTW 7NWMS TIP SET 0.8X0.4MM CHROME
439   T0054466399N T0054466399 RTW 7NW TIP SET 0.8X0.4MM CHROME
440   T0054466499N T0054466499 RTW 8 SOLDERING TIP SET 1.3X0.4MM
441   T0054466599N T0054466599 RTW 8MS SOLDERING TIP SET 1.3X0.4MM
442   T0054466699N T0054466699 RTW 9 SOLDERING TIP SET 3X1MM
443   T0054466799N T0054466799 RTW 11 SOLDERING TIP SET 6X1MM
444   T0054466899N T0054466899 RTW 10 SOLDERING TIP SET 10X1MM
445   T0054466999N T0054466999 RTW 9MS SOLDERING TIP SET 3.0X0.1MM
446   T0054467099N T0054467099 RTW 11MS SOLDERING TIP SET 6.0X0.1MM
447   T0054467199N T0054467199 RTW 10MS SOLDERING TIP SET 10.0X0.1MM
448   T0054470199   XT AL SOLDERING TIP CHISEL 1.6 X 1
449   T0054470299   XT M SOLDERING TIP CHISEL 3.2 X 1.2
450   T0054470399   XT A SOLDERING TIP CHISEL 1.6 X 0.7
451   T0054470499   XT B SOLDERING TIP CHISEL 2.4 X 0.8
452   T0054470599   XT C SOLDERING TIP CHISEL 3.2 X 0.8
453   T0054470699   XT D SOLDERING TIP CHISEL 4.6 X 0.8
454   T0054470799   XT E SOLDERING TIP CHISEL 5.9 X 1.2
455   T0054470899   XT AA 60 SOLDERING TIP 1,6MM
456   T0054470999   XT BB 45 SOLDERING TIP 2,4MM
457   T0054471099   XT CC 45 SOLDERING TIP 3,2MM
458   T0054471199   XT KN SOLDERING TIP 2,0MM
459   T0054471299   XT GW1 SOLDERING TIP 2.3/3.2MM
460   T0054471399   XT H SOLDERING TIP 0,8MM
461   T0054471499   XT O SOLDERING TIP 1,0MM
462   T0054471599   XT BS SOLDERING TIP 2,4MM
463   T0054471699   XT CS SOLDERING TIP 3,2MM
464   T0054471799   XT DS SOLDERING TIP 5,0MM
465   T0054471899   XT F 30 SOLDERING TIP 1,2MM
466   T0054472199   XT D 45 SOLDERING TIP
467   T0054472299   XT MEASURING TIP FOR WP 120
468   T0054472399   XTR A SOLDERING TIP CHISEL 1,6X0,7
469   T0054472499   XTR B SOLDERING TIP CHISEL 2,4X0,8
470   T0054472599   XTR C SOLDERING TIP CHISEL 3,2X0,8
471   T0054472699   XTR D SOLDERING TIP CHISEL 4,6X0,8
472   T0054472799   XTR E SOLDERING TIP CHISEL 5,9X1,2
473   T0054472899   XTR M SOLDERING TIP CHISEL 3,2X1,2
474   T0054473099   XT DDH 45 DEG SOLDERING TIP 4,0MM
475   T0054473599   XT GW2 SOLDERING TIP 3.5/4.8MM
476   T0054473699   XT DL SOLDERING TIP CHISEL 4.6X0.8
477   T0054473799   XT HX SOLDERING TIP 0.8X0.4
478   T0054473899   XT BSC SOLDERING TIP CHISEL 2.5X0.8
479   T0054473999   XT GW3 SOLDERING TIP 0.8/0.9MM
480   T0054474099   XT ASL SOLDERING TIP CHISEL 1.6X0.45MM
481   T0054474199   XT BSL SOLDERING TIP CHISEL 2.4X0.45MM
482   T0054474299   XT CSL SOLDERING TIP CHISEL 3.2X0.45MM
483   T0054474399   XT AX SOLDERING TIP CHISEL 1.6X0.7MM
484   T0054474499   XT BX SOLDERING TIP CHISEL 2.4X0.8MM
485   T0054474599   XT MX SOLDERING TIP CHISEL 3.2X0.8MM
486   T0054480199   XHT D SOLDERING TIP CHISEL 5X1,2
487   T0054480299   XHT E SOLDERING TIP CHISEL 7.6 X 1.5
488   T0054480399   XHT MEASURING TIP FOR WP/WXP 200
489   T0054480499   XHT C SOLDERING TIP CHISEL 3.2X1.2
490   T0054480599   XHT F SOLDERING TIP CHISEL 9.3X2.0
491   T0054480699   XHT TIP WITH M8X1 THREAD PACKED
492   T0054485099   XNT 1 SOLDERING TIP 0,5MM
493   T0054485199   XNT A SOLDERING TIP 1,6MM
494   T0054485299   XNT 1S SOLDERING TIP 0.2MM
495   T0054485399   XNT D SOLDERING TIP 4,0MM
496   T0054485499   XNT GW1 SOLDERING TIP
497   T0054485599   XNT 4 SOLDERING TIP 1,2MM
498   T0054485699   XNT 6 SOLDERING TIP 1,6MM
499   T0054485799   XNT B SOLDERING TIP 2,4MM
500   T0054485899   XNT C SOLDERING TIP 3,2MM
501   T0054485999   XNT H SOLDERING TIP 0,8MM
502   T0054486099   XNT K SOLDERING TIP 1,2MM
503   T0054486299   XNT 1SC SOLDERING TIP 0.4X0.15MM
504   T0054486399   XNT KN SOLDERING TIP 2.0MM
505   T0054486499   XNT AX SOLDERING TIP 1.6MM
506   T0054486599   XNT 1X SOLDERING TIP 0.4MM
507   T0054486699   XNT L SOLDERING TIP 2.0MM
508   T0054486799   XNT M SOLDERING TIP 3.2MM
509   T0054486899   XNT S SOLDERING TIP 0.4MM
510   T0054486999   XNT AS SOLDERING TIP 1.6MM
511   T0054487099   XNT CS SOLDERING TIP 3.2MM
512   T0054487199   XNT 1L SOLDERING TIP 0.2MM
513   T0054487299   XNT 1LX SOLDERING TIP 0.2MM
514   T0054487399   XNT HX SOLDERING TIP 0.8MM
515   T0054487499   XNT 4X SOLDERING TIP 1.2MM
516   T0054487599   XNT 1SLX SOLDERING TIP 0.4MM
517   T0054487699N T0054487699 XNT SMT01 SOLDER. TIP BL 10.4X0.6X7.1MM
518   T0054487799N T0054487799 XNT SMT02 SOLDER. TIP BL 16.8X0.6X7.1MM
519   T0054487899N T0054487899 XNT SMT03 SOLDER. TIP BL 20.8X0.6X7.1MM
520   T0054487999   XNT TIP WITH M4 THREAD
521   T0054488099   XNT GW2 SOLDERING TIP SHORT
522   T0054488199   XNT 1SCNW SODLERING TIP 0.3X0.1 CHROMED
523   T0054488299   XNT BX SOLDERING TIP 2.4X0.8MM
524   T0054488399   XNT MX SOLDERING TIP 3.2X0.8MM
525   T0054488499   XNT AA 45 DEG SOLDERING TIP 1.6MM
526   T0054488599   XNT BB 45 DEG SOLDERING TIP 2.4MM
527   T0054488699   XNT CC 45 DEG SOLDERING TIP 3.2MM
528   T0054488799   XNT F 45 DEG SOLDERING TIP 1.2MM
529   T0054490499   THM A SOLDERING TIP 1.6X0.8MM (1 PCS.)
530   T0054490599   THM B SOLDERING TIP 2.4X0.8MM (1 PCS.)
531   T0054490699   THM C SOLDERING TIP 3.2X0.8MM (1 PCS.)
532   T0054490799   THM D SOLDERING TIP 4.0X0.8MM (1 PCS.)
533   T0056104667N T0056104667 CT6-7 ADAPTER FOR LHT TIPS
534   T0056104669N T0056104669 CT6-9 ADAPTER FOR LHT TIPS
* Đơn giá có thể thay đổi, Quý khách cần báo giá theo đơn hàng, vui lòng liên hệ để có giá tốt.
* Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.